Πρόκειται για ένα Πληροφοριακό Πολυδιαχειριστικό Σύστημα που ο βασικός του πυρήνας αποτελειται από μια "δυναμική" Βάση Δεδομένων Κατολισθήσεων που συμπληρώνεται και επεκτείνεται συνεχώς και ήδη περιλαμβάνει τις περισσότερες Γεωγραφικές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.

Δημιουργήθηκε αρχικά το έτος 2013 στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΘΑΛΗΣ «Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπησης και Συμβολομετρίας – LAndslides Vulnerability MΟdel (LAVMO)» και στηρίζεται στην ιδέα ανάπτυξης μίας Διαδικτυακής Πλατφόρμας που επιτρέπει την επεξεργασία και εισαγωγή πολλαπλών δεδομένων γεγονότων – συμβάντων Κατολισθήσεων από πολλαπλούς χρήστες, τα οποία ελέγχονται και επικυρώνονται από έναν Κεντρικό Χρήστη – Διαχειριστή. Το Σύστημα αυτό ορίστηκε σαν Σύστημα Πληροφοριών Πολλαπλής Διαχείρισης (ISMA – IS Multi Administration).

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (EnGeo) (Κεντρική Διαχειρίστρια η κα M. Κορδούλη MSc Γεωλόγος) και έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλική προς το χρήστη. Το γραφικό μέρος του Συστήματος σχεδιάστηκε με το πρόγραμμα Artisteer, ενώ οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου HTML, JavaScript/JQuery, PHP, MYSQL, Google Maps API.

Ο σχεδιασμός των πεδίων καταχώρισης κάθε γεγονότος – συμβάντος ακολουθεί τη μορφή των πεδίων πληροφόρησης ενός συγκεκριμένου Απογραφικού Δελτίου Κατολισθήσεων (Landslide Inventory Form – LIF). Έχει σαν κύριο σκοπό την καταγραφή όλων των παλαιών – ιστορικών κατολισθήσεων κάτω από έναν κοινό περιγραφικό κώδικα, ώστε να επιτυγχάνεται με αντικειμενικότητα η μεταξύ τους σύγκριση και να γίνεται εύκολη η καταχώριση μιας νέας κατολίσθησης, ενώ συγχρόνως γίνεται συστηματική καταγραφή όλων των «νεότερων» κατολισθήσεων που εντοπίζονται με μεθόδους Τηλεπισκόπησης.

Το LIF βασίστηκε για το σχεδιασμό του σε παλιότερες φόρμες καταγραφής που χρησιμοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας, λαμβάνοντας υπόψη και αντίστοιχες φόρμες διεθνών οργανισμών (π.χ. Washington State Department of Natural Resources, United States Geology Survey (USGS)). Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η φόρμα έχουν επανειλημμένα τροποποιηθεί και προσαρμοστεί στα διαθέσιμα στοιχεία, κατά την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος ISMA, έτσι ώστε να προκύψει μία μονοσέλιδη φόρμα που να αποτυπώνει μία «συμπυκνωμένη πηγή πληροφόρησης» για κάθε περίπτωση.Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό με στόχο την καταχώρηση και διαχείριση δεδομένων στο σύστημα. Σε κάθε λογαριασμό ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει και να διαχειριστεί δεδομένα . Για την δημιουργία νέου λογαριασμού πατήστε στη Αίτηση Νέου Λογαριασμού δεξιά ή αν έχετε λογαριασμό συνδεθείτε αφού δώσετε το Username και Password του λογαριασμού σας